Yeni Vergi Geliyor ; İş dünyasına Net Aktif Vergisi geliyor

Yeni Vergi Geliyor ;İş dünyasına Net Aktif Vergisi geliyor

 

7Mayıs2020  

 

KORONAYA KARŞI EKONOMİK AŞI BULUNDU

 

Düşen vergi gelirlerini telafi etmek isteyen hükümet, Çiller dönemindeki ekonomik denge vergisinin bir benzeri üzerinde çalışıyor. Haziranda Meclis'e gelecek Net Aktif Vergisi'nin mükellefleri bilançoları üzerinden en az Matrahları  20 bin  TL  (1.000 tl) üzerinden  vergi ödeyeceklerdir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı,Covid-19 salgını nedeniyle vergi gelirlerindeki düşüşü ilave gümrük vergileri ve Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)artışları ile telafi edemeyeceğini gördü.

  

Bakanlık bürokratları şu anda harıl harıl Tansu Çiller Hükümeti döneminde çıkarılan “3986 sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Kanun”u bugüne uyarlamaya çalışıyor. Kanunun bugüne uyarlanmış hali, haziran ayı içinde yasa teklifi olarak Meclis'e getirilecek ve yasalaşacak.

 

Yazımın ilerleyen satırların da kapsam ile ilgil isizlere ayrıntılı bilgi vereceğim. Salgın nedeniyle düşen talep ve arz,işsiz kalan insanlar ile birlikte ekonomik faaliyetlerin asgariye inmesi ve beraberinde vergi gelirlerinde yaşanan ciddi tahakkuk ve tahsilat sorunlarını aşmak için;hep başvurulan ÖTV ve Katma Değer Vergisi(KDV) artışından zorunlu olarak vazgeçilip bu noktaya gelinmesini normal karşılıyorum. Vergi gelirlerindeki kayıp o kadar büyük ki, talepazalmasıkarşısında,tüketimvergileriniartırmakveilavevergigeliri elde etmek mümkün değil.

Aldığım bilgilere göre; virüsün etkilerini ortadan kaldırmak için, 1994 yılında çıkarılan yasada yeralan ekonomik denge vergisi,ek gayrimenkulvergisi ve ek motorlu taşıtlar vergisi teklifin içinde henüz yer almıyor ama yer alması kuvvetle muhtemel. Ancak benim anladığım, haziran ayında Meclis'e getirilecek olan yasa teklifinde enbüyük gelir Net Aktif Vergisi'nden olacak.

 

TÜKETİM VERGİLERİ İLE ANCAK BURAYA KADAR

 

Bu köşede yıllardır hep dile getirdiğim hususu bir kez daha anımsatmak istiyorum.Türkvergisistemi,adaletsizdolaylıvergilerüzerinekurulu,gelirve kurumlar vergisi almayıp tüketim vergileri ile durumu idare etmeye çalışan bir sistem.

Son yıllarda bu sistem zaten yolun sonuna gelmişti. 2019 yılı bütçe sonuçlarına göre, ilkkez vergi gelirleri bütçe gelirleri içinde oran olarak yüzde 80'in altın da gerçekleşmiş, KDV ve ÖTV tahakkukuda geçmiş yıllardaki  performansından çok uzaktakalmıştı.

Maliye Bakanlığı'nın kapsamlı bir af ve yapılandırma düzenlemesi çıkarmak yerine, ilk planda bir defaya mahsus (şimdilik) bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç duyması; salgının ekonomik etkileriyle, ekonomik krizin etkilerinin birlikte zirve yaptığını göstermektedir.

 

Allah milletimizin yardımcısıolsun…

 

 

NET AKTİF VERGİSİ NEDİR?

 

Hafızalarımızı tazelemek anlamında, Net Aktif Vergisi'nin (NAV)mükellefleri, bilanço veya işletme hesapları esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ve serbest meslek erbapları olacaktır. Bu kişi veya kurumların 2019 yılı hesap dönemi sonui tibarıyla bilançolarında yer alan net aktifleri veya envanter ve amortisman kayıtlarında yer alan varlıkları ile 2019 yılı hesap dönemi gayrisafi hasılatları,bu verginin hesabında esas alınacaktır.

Dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarınTürkiye'deki işletmelerine ait  bilançoları veya gayrisafi hasılatları da buvergiye tabi tutulacaktır. Adi ortaklık, adi komandi tşirket veya kollektif şirketin net akti fvergisi buortaklık ve şirketlerce ödenecektir.

NAV oranı, net aktif değerler üzerinden%5, gayri safi hasılat üzerinden serbest meslek erbabında %5, diğer mükelleflerde %1 olarak öngörülmektedir.Bu oranlar varlıkların net değeri veya gayrisafi hasılata uygulanarak bulunan tutarlardan yüksek olanı verginin tarhına esas kabul edilecektir. Ancak bu vergi,beyan edilen matrahlar ne olursa olsun, 20.000 TL'den az olamayacaktır. BSMV mükellefleri ile özel finans kurumlarındabu vergi, bunların yalnızca net aktifleri üzerinden hesaplanacak.Buhesaplamada bankaların, sigorta şirketlerinin ve özel finans kurumlarının net aktif değerlerinin1/2'siesasalınacak.NAVbeyanı,tarhıveödenmesikanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde verilecek beyannamelerde (gelirveya kurumlarvergisimükelleflerininbağlıolduklarıvergidairesine,adiortaklık, adikomanditşirketvekollektifşirketleriseKDVbakımındanbağlıoldukları vergidairesine)beyanedilecek  ve  4  eşit   taksitte  ödenecektir.

 Kaynak : Sözcü Yazarlar NedimTürkmen

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları