Dönem Sonu Kapanış Esnasında VUK. Genel tebliğleri kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verirken Dikkat Etmemiz Gerekenler

 

 

 

 • Kasadaki yabancı paralar merkez bankası efektif alış kuru ile değerlendi mi?
 • Hisse senetleri gibi menkul kıymetler alış bedeli ile değerlendi mi?
 • Alacak ve borç senetleri için reeskont hesaplandı ise KDV’ ye isabet eden kısım KKEG olarak dikkate alındı mı?
 • Teminata verilen senetler için reeskont uygulandı ise ters kayıt ile hata giderildi mi?
 • Stoklardaki mallar, maliyet bedeli ile değerlendi mi?
 • Finansal kiralama ile edinilen bir varlık var ise, bu varlığın türüne göre amortisman hesaplandıktan sonra ilk yıla ait faiz masrafları aktifleştirildi mi?
 • Vadesi, ertesi yıllara sarkan çekler alacak/borç senedi olarak virmanlandı mı?
 • Vadeli çekler, reeskonta tabi tutuldu ise ortaya çıkan gelir/gider kanunen kabul edilmeyen olarak dikkate alındı mı?
 • Hisse senetleri alışları dolayısı ile yüklendilen kur farkı ve faizler doğrudan gider olarak dikkate alındı mı?
 • Menkul kıymet değer düşüklüğü için ayrılan karşılık KKEG olarak kayıtlara alındı mı?
 • Konkordato ile ticaret mahkemesinde sözleşme altına alınan alacak için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrıldıysa bu kayıt düzeltildi mi?
 • Konkordato ile ticaret mahkemesinde sözleşme altına alınan alacağın sadece vazgeçilen kısmı için şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplandı mı?
 • İflas eden tacirden kaynaklı alacak var ise şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplanabilmesi için alacaklar iflas masasına kaydedildi mi?
 • Avans olarak alınan senetlerde reeskont hesaplanmaz. Senette reeskont hesaplamak için senet karşılığında öncesinde gelir kaydetmek gereklidir. Bu kurala dikkat edildi mi?
 • TTK md:358 gereği zararda olan şirketlerden ortaklar borç alamaz. Bu kurala dikkat edildi mi?
 

Ortaklara borç verildi ise adat + kdv fatura düzenlenip, ortaktan tahsil edildi mi?

 • Stoklar için sayım tutanağı var mı?
 • Kasa sayım tutanağı var mı?
 • Hırsızlık, dolandırıcılık vs. Dolayısı ile zayi olan ticari mallar ilave kdv hesaplanıp, ilave edilen kdv ve malın maliyeti KKEG olarak dikkate alındı mı?
 • Yangın,sel vb. Doğal afetlerden oluşan ticari mali zaiyatları için vergi dairesinden takdir istendi mi? Eğer takdir edildi ise malın maliyeti matrahtan indirim konusu yapıldı mı?
 • Vadeli banka mevduatları için faiz tahakkuk kaydı oluşturuldu mu?
 • Maddi duran varlıklar kredi ile iktisab edildi ise ilk yıla ait faiz masrafları aktifleştirilir. Bu konuya dikkat edildi mi?
 • İlişkili şirketler için kullanılan kredilerin faizleri gelir tablosu yerine bilançoda izlenmelidir. Bu kurala uyuldu mu?
 • Döviz cinsinden krediler için kur değerlemesi yapıldı mı?
 • İstisnaya tabi olan yurtdışı kazançlarından doğan zararlar matrahtan indirim konusu yapılamaz, bu kurala uyuldu mu?
 • Yurtdışı faaliyetlerinden doğan zararlar 5 yıl süre ile indirim konusu yapılabilir, süre şartına uyuldu mu?
 • Yurtdışı faaliyetlerinden doğan zararlar , o ülkenin denetim merci tarafından denetlendikten sonra zararı gösteren belgeler Türk Konsolosluğu tarafından onaylandı mı?
 • Konsolosluk tarafından verilen onaylı belgeler, bir dilekçe ile vergi dairesine ibraz edildi mi?
 • 340 hesapta bakiye var ise, tamamlanmış hizmetler ve teslim edilmiş mallar için fatura düzenlendi mi?
 • Bağış ve yardımlar hesaplanırken geçmiş yıl zararları dikkate alınmaz. Matrahın %5′ i indirim konusu yapılabilir. Bu kurala dikkat edildi mi?
 • İmal edilen bir mal bağışlandı ise yüklenilen kdv’ si, ilave edilecek kdv olarak kayıtlara alındı mı?
 • Bağış amacı ile alınan teçhizatları indirilen kdv’ si, ilave edilecek kdv olarak düzeltildi mi?
 • İhracat bedelleri VEDOP kapanma tarihindeki TCMB döviz alış kuru ile değerlendi ve VEDOP kapanış tarihindeki dönemin kdv beyannamesinde mi beyan edildi?
 • Web sitesi harcamaları gelir getiren bir faaliyet ise yapılan harcamalar aktifleştirilip, 3 yıl amortisman süresi üzerinden amortisman hesaplandı mı?
 • Web sitesi harcamalar gelir getiren bir faaliyet ise yapılan harcamalar giderleştirildi mi?
 • Yurtdışından alınan kredi, bir banka veya finans kurumu yerine farklı bir kişiden alındı ise %10 gelir vergisi kesintisi hesaplanıp, ödendi mi?
 • Yurtdışından alınan kredi, bir banka veya finans kurumu yerine farklı bir kişiden alındı ise %18 kdv tevkifatı hesaplanıp ödendi mi?
 • Yasal yedekler, 500 hesabın %20′ sine ulaşıncaya kadar %5 ayrıldı mı?
 • 193 hesap 371 hesaba virmanlandı mı?
 • Ödenmeyen SGK primleri KKEG olarak dikkate alındı mı?
 • Ödenmeyen SGK primleri 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler hesabının alacağına kaydedildi mi?
 • Finansal kiralama ile edinilen varlıkları ilk yıl faiz masrafları aktifleştirildi mi?
 • Faydalı ömründen önce kırılan, bozulan, kullanılamaz halen gelen amortismana tabii iktisadi kıymet var ise; amortisman süresi ile kullanım süresi arasındaki döneme isabet eden kdv beyannameye ilave edilerek KKEG olarak dikkate alındı mı?
 • Yurtdışına yapılan tüm teslimler gümrük çıkış beyannamesine bağlanmalıdır. Eğer gümrük beyannamesine bağlanmamış teslim var ise kdv hesaplanıp beyannamede ilave edilecek kdv olarak dikkate alınmalıdır. Bu kurala dikkat edildi mi?
 
 

Kaynak:Muhasebebilenler

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları