7256 Sayılı Kanun Düzenlemesi Yapılandırma

17.11.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri yapılmıştır:

Düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

A) Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

7256 sayılı Kanun’la kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Kanun’da dört madde yer almakta olup bu maddelerden;

 • Birincisi kapsam ve tanımlara,
 • İkincisi kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına,
 • Üçüncüsü ortak hükümlere (ödeme /taksitlendirme),
 • Dördüncüsü diğer bazı alacakların yapılandırılmasına,

ilişkindir. Düzenleme aşağıda özetlenmiştir.

1) Kapsam

a) Alacak Türleri Açısından

Düzenlemeye göre yeniden yapılandırma kapsamına;

 • Vergiler ve vergi cezalar,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerden kaynaklanan alacaklar,
 • KOSGEB’in kredi ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklanan alacakları ile aidat alacakları,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin üyelerinden olan aidat ve diğer bazı alacakları,
 • Türk Standartları Enstitüsünün sundukları hizmetler nedeniyle doğan alacakları,
 • İl özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar,

girmektedir.

b)   Alacakların Dönemi Açısından

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Vergiler

Yapılandırma kapsamına;

 • 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

girmektedir.

Buna göre, 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelerle ilgili uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:

Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri

Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi için, 2019 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir.

Aylık beyannameli mükellefiyetler

Katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi gibi aylık beyannameli mükellefiyetlerde, Temmuz/2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

2020 yılına ait olup, 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk eden diğer vergiler

Düzenlemeye göre, 2020 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi alacaklar Kanun’un kapsamına girecektir.

-  Vergi cezaları

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında, verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

Bir vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olup olmadığına bakılacaktır.

-  Gümrük Vergileri

Yapılandırma kapsamına;

 • 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri,
 • İdari para cezalarını,
 • Faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları

girmektedir.

c)   Kapsamla İlgili Diğer Konular

Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler

Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla KOVİD-19 salgını nedeniyle ilan edilen mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında yapılandırma yapılamayacağı Kanun’da özel olarak düzenlenmiştir.

Daha önceki yapılandırmalardan kalan borçlar

Daha önceki yapılandırmalardan 2018 yılında 7143 sayılı Kanun’la yapılan yapılandırmanın taksitlerinin ödenmesine devam edilmektedir. Bu Kanun kapsamında borçları yapılandırılanlardan isteyenler, kalan taksitler için 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma isteyebilirler.

Yapılanma kanunları kapsamında borçlarını yapılandıranlardan koşulları ihlal ederek haklarını kaybedenler de ödemedikleri tutarlar için bu Kanun kapsamında borçlarını yapılandırabilirler. Buna bir engel bulunmamaktadır.

Yargı kararıyla kesinleşen ancak ödemeye ilişkin tebligatın yapılmadığı borçlar

Kapsama giren dönemlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla yargı kararıyla kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için, belirlenen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla, bu alacakların yapılandırılması mümkündür.

Düzenlemeye göre bu alacaklar için tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanun’un yayımı tarihi kabul edilecektir.

2) Yeniden Yapılandırılma Uygulaması

Kanun’un yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil);

 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin tamamının,
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin,
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin,
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin tamamının,
 • Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının %50’sinin,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa varsa gümrük vergileri aslının tamamının,
 • Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın

ödenmesi halinde,

 • Vergi aslına bağlı kesilen cezalar
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan %50’si,
 • İştirak fiili nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si,
 • Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kalan %50’si,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 0’i,
 • Vergilere ve gümrük vergilerine ilişkin faiz, gecikme zammı ve gecikme faizleri,

ödenmeyecektir.

Kesinleşmiş Alacaklarla İlgili Özet Tablo

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

·      Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı

·      Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si

·      İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si

·      Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

·      Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamı

·      Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si

·      İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si

·      Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

3) Yİ-ÜFE Esas Alınarak Belirlenecek Tutarın Hesaplanması

Yapılandırma kapsamına giren vergi borçları için hesaplanması gereken gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

Yapılandırmada esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları özel olarak tanımlanmıştır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak TÜİK tarafından her ay için belirlenen;

 • 31.12.2004 tarihine kadar TEFE aylık değişim oranları,
 • 1.1.2005 tarihinden itibaren ÜFE aylık değişim oranları,
 • 1.1.2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
 • 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranı,

kullanılacaktır.

4) Yeniden Yapılandırma Prosedürü

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması için 31.12.2020 tarihine kadar ilgili daireye yazılı olarak başvurulacak, yeniden yapılandırılan;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.01.2021,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise 28.02.2021,

 tarihine kadar ödenecektir.

5) Vergilerin Ödenmesi

Yukarıda özetlenen düzenleme kapsamında ortaya çıkacak vergilerin peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapmaları mümkündür. Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara 36 aya kadar vade tanınmaktadır.

Düzenlemeye göre, hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde;

 • Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak,
 • Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır.

Benzer şekilde, hesaplanan tutarların ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

 • Bu tutara Kanun’un yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz hesaplanmayacak,
 • Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıyla artırılacaktır. Açıklanan artış katsayıları şöyledir:

 • 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
 • 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
 • 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
 • 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

6)   Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

Yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için öncelikle ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılandırma bozulacaktır.

İlk iki taksitin zamanında ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma bozulmamaktadır. Ancak bu durumda, ödenmeyen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen süre için gecikme zammı oranında geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde Kanun’dan yararlanma hakkı tamamen kaybedilmektedir.

7)   Varsa Devam Eden Davalar

Yukarıda da belirtildiği gibi yapılandırmanın kapsamına, Kanun’un yayımı tarihi itibariyle kesinleşmiş olan vergi borçları girmektedir. İhtilaflı borçlar kapsamda değildir. Ancak, kesinleşmiş vergi borcuyla ilgili olarak takip ve tahsil işlemlerinden veya başka nedenlerden kaynaklanan davalar olabilir.

Borçlarını yapılandırılabilmesi için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması koşulları aranmaktadır. Bu koşul gereği, yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların, başvuru süresi içinde, ilgili tahsil dairesine davadan vazgeçme dilekçesi vermesi gerekmektedir.

B) Varlık Barışı Yeniden

Yaygın ifadesiyle varlık barışı, diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili son düzenleme 19.07.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7186 sayılı Kanun’la yapılmıştı. Varlık barışı uygulaması ilk düzenlemeye göre 31.12.2019 tarihi itibariyle tamamlanacaktı ancak süreler Cumhurbaşkanı kararıyla altı ay uzatıldı. Sonunda 7186 sayılı Kanun kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar; yurt dışı varlıkların banka ve aracı kurumlara bildirimi, yurt içi varlıkların vergi dairesine beyanı ve yurt dışı varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde (dolayısıyla 30.06.2020 tarihinde bildirilen varlıkların 30.09.2020 tarihine kadar) Türkiye’ye getirilmesi mümkün oldu. Dolayısıyla son varlık barışı uygulamasının 30.09.2020 tarihinde sona erdiği söylenebilir.

Son varlık barışı uygulamasının tamamlanmasından kısa bir süre sonra yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun’la yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapılmıştır.

1)  Düzenlemenin Genel Çerçevesi

Yeni varlık barışı, daha önce uygulanan 5811, 6486, 6736, 7143 ve 7186 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemelere bazı yönleriyle benzemekte, bazı yönleriyle de farklılaşmaktadır.

Düzenlemeyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarını kayda alma ve bazı avantajlardan ve ayrıcalıklardan yararlanma olanağı verilmiştir.

2) Kapsama Giren Varlıklar

Varlık barışı kapsamında yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıklar şunlardır:

 • Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları.
 • Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.

3) Varlığın Yurt Dışında veya Yurt İçinde Bulunma Tarihi

Varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu yoktur. Verilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterlidir.

4) Beyan veya Bildirim Zamanı

Getirilen avantajlardan yararlanabilmek için,

 • Yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların; 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi
 • Yurt içindeki kapsamdaki varlıkların, 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmesi

gerekmektedir.

5) Yurt Dışındaki Varlıkları Yurda Getirilmesi

Yurt dışında bulunan ve düzenleme kapsamında olan varlıkların, bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

6) Varlıkları Yurda Getirilmesi Zorunlu Olmayan Durumlar

Kapsama giren yurt dışındaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacaktır.

7) Yürürlük Öncesi Sermaye Avansı Olarak Türkiye’ye Getirilen Varlıklar

Düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların düzenlemenin yürürlük tarihinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, düzenlemenin avantajlarından yararlanılması mümkündür.

8) Ödenecek Vergi

Hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki varlıklar için herhangi bir vergi öngörülmemiştir.

9) Kayda Alınacak Varlıkların Elden Çıkartılması

Düzenleme kapsamında kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararların, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkün değildir.

10)Düzenlemeden Yararlanmanın Sağladığı Avantajlar

Varlık Barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak bu olanak, yurt dışındaki varlığın bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi şartıyla sağlanmaktadır.

C) Kurumlar Vergisi Oran İndirimi

Kanun’la, payları Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen şirketlerin, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması öngörülmüştür.

Düzenlemeyle, şu sektörler vergi oran indirimi kapsamı dışında bırakılmıştır: Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri.

Düzenleme, 01.01.2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

D) Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde yapılan düzenlemeyle, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda yapılacak vergi stopajı uygulaması düzenlenmiştir.

Düzenlemeye göre, şirketlerin kendi paylarını satın almaları halinde, üç farklı durumda stopaj yoluyla vergileme yapılacaktır. Bunlar;

1) Sermaye azaltımı: Satın alınan payların sermaye azaltılarak itfası halinde, alım bedeliyle iptal edilen payların itibari değeri arasındaki fark tutar üzerinden, sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarih itibariyle %15 kâr payı stopajı.

2) Zararlı elden çıkarma: Satın alınan payların satın alma bedelinin altında elden çıkarılması halinde, alım bedeliyle elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar üzerinden, elden çıkarma tarihi itibariyle %15 kâr payı stopajı.

3) İki yıldan fazla süreyle elde tutma: Satın alınan payların, satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılmaması veya sermaye azaltılarak itfa edilmemesi halinde, alım bedeliyle payların itibari değeri arasındaki fark tutar üzerinden, iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü itibariyle %15 kâr payı stopajı.

Düzenlemede ayrıca;

 • Stopaj yoluyla ödenen verginin herhangi bir vergiden mahsup edilmemesi,
 • Cumhurbaşkanına, şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul'da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, stopaj oranını sıfıra kadar indirme veya bir katına kadar artırma yetkisi verilmesi,

öngörülmüştür.

Düzenleme Kanun’un yayımı tarihi olan 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlük maddesi açık olmamakla birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geri alınan payların düzenlemeden etkilenmeyeceği düşünülmektedir. Kanun Teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında düzenlemeyle ilgili olarak Komisyona bilgi veren Gelir İdaresi yetkilileri, yeni hükümlerin Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iktisap edilen hisseler için uygulanacağını belirtmişlerdir.

E) İhracata Destek Amaçlı Yeni Teşvik

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine eklenen bir hükümle, gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine olanak sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanmak için, belirlenen hasılat ve istihdam koşullarının sağlanması gerekmektedir.

F) Başka Kanunlarda İstisna veya Muafiyetin Açıkça Yer Almadığı Durumda GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Stopaj Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle, maddenin uygulanma süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması yanında;

 • Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin stopaj yoluyla ödenen vergileri açıkça kapsamadığı durumda madde kapsamında stopaj yoluyla vergileme yapılması,
 • Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirlerin madde kapsamında stopaja tabi olması,

öngörülmüştür.

Madde gerekçesinde yer alan açıklamadan, diğer kanunlarda istisna veya muafiyetin;

 • Stopaj yoluyla ödenen vergileri de kapsadığının açıkça yer aldığı durumda madde kapsamında stopaj yapılmayacağı,
 • Stopaj yoluyla ödenen vergileri de kapsadığının açıkça yer almadığı durumda ise madde kapsamında stopaj yapılacağı,

açıklanmıştır.

G) Süre Uzatımları

7256 sayılı Kanun’la, vergi kanunlarında yer alan bazı geçici maddelerin süreleri uzatılmıştır.

Uygulama süresi uzatılan düzenlemeler şunlardır:

İlgili Kanun

Madde

Düzenleme

Uzatılması Önerilen Tarih

Kurumlar Vergisi Kanunu

Geçici madde 2

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 /5 ve geçici 67. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar nedeniyle iktisadi işletme oluşmayacağına ilişkin düzenleme.

31.12.2025

Kurumlar Vergisi Kanunu

Geçici madde 2

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmayacağına ilişkin düzenleme.

31.12.2025

Katma Değer Vergisi Kanunu

Geçici madde 17

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine yönelik düzenleme.

31.12.2025

Katma Değer Vergisi Kanunu

Geçici madde 23

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında uygulanan katma değer vergisi istisnasına ilişkin düzenleme

31.12.2023

6111 sayılı Kanun

Geçici madde 16

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi istisnasına ilişkin düzenleme

31.12.2025

7194 sayılı Kanun

Madde 52/1-b

Konaklama vergisinin yürürlük tarihine ilişkin düzenleme

01.01.2022

Gelir Vergisi Kanunu

Geçici madde 67

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkartılması ve elde tutma sürecinde elde edilen gelirler ile faiz ve benzeri bazı gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme

31.12.2025

Gelir Vergisi Kanunu

Geçici madde 68

Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerinin ücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme

31.12.2025

 
 Kaynak:https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/bultenler/2020/7256-sayili-kanunun-vergi-duzenlemeleri.htm
 
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları