31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete ve Mükerrer Gazeteler 2019 Yılı Artışları

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 537)

 

ATAMA KARARI

––  Generallerin Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2018/274)

 

YÖNETMELİK

––  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

– Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız

31/12/2018 tarihli ve 30642 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.

Tıklayınız

31/12/2018 tarihli ve 30642 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.

Tıklayınız

31/12/2018 tarihli ve 30642 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Tebliğler yayımlanmıştır.

Tıklayınız

31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ile Kurul Kararı yayımlanmıştır.

 

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7156       2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

 

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

––  Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar

––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

––  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)

––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51)

––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

- Çeşitli İlânlar

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)

––  Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)

––  31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 15/6/2019 Tarihine Kadar, Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin 30/6/2019 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 538)

–– Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)

–– 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)

 

YÖNETMELİKLER

––  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği

––  Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi

––  Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

––  2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

––  2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

––  Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

––  TS 1032 Vidalar-Kelebek Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2018/17)

––  Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/15)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/40)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

––  Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)

––  2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11

––  Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2019/1)

 

KURUL KARARI

––  Sermaye Piyasası Kurulunun 2019 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

––  Çeşitli İlânlar

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları