2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Belirlenmiştir

 

24.11.2022 tarihli R.G'de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazılarına aşağıda yer verilmiş olup Aşağıdaki tüm oranlar %122,93 Artırılmıştır. Örnek olarak 

* 2022 yılında 87,30 TL olan katma değer vergisi beyannamesine ait damga vergisi tutarı 2023 yılında yaklaşık 192,06 TL olacak.

*   2022 yılında 393,40 TL olan kurumlar vergisi beyannamesine ait damga vergisi tutarı 2023 yılında en az 865,48 TL olacak.

 • Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,
 • Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,
 • Yemek yardımı istisnası,
 • Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek tutar,
 • Binek otomobillerin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının gider olarak dikkate alınabilecek tutarı
 • MTV. ve Trafik Para Cezaları 
 • Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,
 • Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,
 • Çeşitli harç tutarları,
 • Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,
 • 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması.

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

24 Kasım 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32023

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 542)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları