Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresi 31/12/2020 Tarihine kadar uzamıştır.

 

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 41481264-207.02-E.4909683

Tarih: 23/03/2020

Konu: Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.” hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar, 2018/17 sayılı Genelge ve muhtelif tarihlerde yayımlanan Genel Yazılarda açıklanmıştır.

Yapılan değerlendirmelerde geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en son hangi tarihe kadar Kuruma vermesi gerektiğine dair açıklama yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Bu bağlamda;

1-2018/Nisan Ayı ve Sonrası İçin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin (Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin) Kuruma Gönderilme Süresi

2018/17 sayılı Genelgenin “2. 2018/Nisan Ayı/Dönemi ve Sonrası İçin Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemlerin Usul ve Esasları” başlıklı bölümünde;

2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere gerek 5510 sayılı Kanun gerekse diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılmayan veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimin başka bir teşvikle değiştirilmesine ilişkin talebin, ilgili Kanunlarda aranılan şartların sağlanması kaydıyla, geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılması gerektiği,

Kuruma gerek kağıt ortamında gerekse internet ortamında başvuruda bulunan işverenlerimizce teşvik değişikliğine ilişkin düzenlenen/düzenlenecek iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin sgk.gov.tr adresinden “e-SGK /İşveren/E-Bildirge V2 /Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla sisteme girilebileceği,

açıklanmıştır.

Buna göre, 2020/Mart ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere işverenlerin, geriye yönelik altı aylık başvuru süresi, başvuru yapılan ayın sonu itibariyle sona eren aya/döneme ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamesini, başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sgk.gov.tr adresinden “e-SGK /İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranı vasıtasıyla ya da e-Beyanname sistemi üzerinden Kuruma göndermesi gerekmektedir.

Örnek 1: 9/11/2020 tarihinde geriye yönelik 2020/Mart, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin beş puanlık indirimden yararlanmak üzere Kurum sisteminden başvuru yapan (A) Ltd. Şti.’nin bu başvurusu kapsamında;

-2020/Mart ayına ilişkin geriye yönelik altı aylık başvuru süresi 2020/Eylül ayının sonu itibariyle sona erdiğinden, bu aya ilişkin olarak işverenin geriye yönelik teşvikten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

-2020/Mayıs ayı için altı aylık başvuru süresi, başvurunun yapıldığı ayın sonu itibariyle (30/11/2020) sona erdiğinden, bu aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin en geç 30/11/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen 2020/Mayıs ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi işleme alınmayacaktır.

-2020/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin de 30/11/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Bildirge V2 sisteminden gönderilmesi mümkün bulunmaktadır. 2020/Haziran ayı için altı aylık başvuru süresi her halükarda 31/12/2020 tarihinde sona ereceğinden, bu aya ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi de bu tarihe kadar Kuruma gönderilebilecektir.

Bununla birlikte,

2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için;

a)Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini altı aylık süre geçtikten sonra bu genel yazının yayım tarihinden önce sisteme yükleyen işverenlerin bu belgelerinin ünitelerimizce işleme alınması gerekmektedir.

b) Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini bu genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 1/6/2020 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1/4/2020 tarihinden itibaren 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sadece e-Bildirge V2 sistemi vasıtasıyla Kuruma gönderilecek olup, 1/4/2020 tarihinden sonra kağıt ortamında düzenlenerek Kuruma verilen iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.

2-2018/Mart Ayı ve Öncesi İçin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin (Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinin) Kuruma Gönderilme Süresi

2018/17 sayılı Genelgenin “3. 2018/Mart Ayı/Dönemi ve Öncesine İlişkin Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemlerin Usul ve Esasları” başlıklı bölümünde;

2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik talepleri için işverenlerin 1/4/2018 ila 1/6/2018 tarihleri arasında (bu tarih dahil) internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında başvurması gerektiği,

Kuruma gerek kağıt ortamında gerekse internet ortamında başvuruda bulunan işverenlerimizce teşvik değişikliğine ilişkin düzenlenen/düzenlenecek iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin sgk.gov.tr adresinden “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla sisteme girilebileceği,

açıklanmıştır.

Konuyla ilgili yayımlanan 8/6/2018 tarihli ve 5692652 sayılı Genel Yazıda da, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 1/6/2018 tarihi (dahil) ve öncesinde başvuruda bulunan işverenler için bu başvurularına istinaden sistem üzerinden yapılacak iptal/ek/asıl belge girişlerinin, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak ikinci bir duyuruya kadar 1/6/2018 tarihi ve sonrasında da yapılabileceği açıklanmıştı.

Bu itibarla, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 31/5/2020 tarihinden sonra “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Kuruma gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar prim ve hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.

Diğer taraftan, gerek 2018/Mart ve öncesi gerekse 2018/Nisan ve sonrasına ait toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği taleplerine ilişkin belgelerin işleme alınmasına yönelik program çalışmaları devam ettiğinden, yukarıda belirtilen hususlar toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için uygulanmayacaktır.

3-Yürürlük

Bu genel yazı yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 27/2/2020 tarihli ve 3506762 sayılı Genel Talimat yayım tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları

porno Çünkü ev yapımı içerikleri en iyi profesyonel prodüksiyonlarla karıştırıyoruz. türk porno içeriğini mastürbasyon paha biçilemez. porno Diğer web sitelerinde gördüğünüz perişan pornoyu izlemeyi bırakın. porno film Size, arkadaş veya arkadaşınıza sunduklarımızı teklif edemeyecekler. porno Size, arkadaş veya arkadaşınıza sunduklarımızı teklif edemeyecekler. türk porno
Çünkü sex eşsiz ve yeri doldurulamaz.
türk pornoBu büyük gövdeleri XXX videolarının gelişmiş sürümünde yüksek çözünürlükte görebilmek paha biçilemez. porno izle Çünkü bu güzel kalçalara, kıçlara, göğüslere ve diğer hazinelere düşünmek ve hayret etmek en iyisidir. sex izle Kesinlikle en değerli kategorilerimizden biri olacak. porno Gerçek bir hazine Çok azının tadabileceği bir porno havyarı. porno Vahşiler şansın yaver gitti.
bedava porno Bu porno filmleri ücretsiz kullanıcıları ve değerli kullanıcıları görselleştirebildiğiniz için şanslısınız. sex izle İstediğiniz her şey ve daha fazlası burada. lezbiyen porno Dünyadaki en iyi yer sizi iyi bir saman bey yapar. olgun porno İyi parmakla bayanlar yapmak için en sıcak yer. rus porno Hepinizi keşfettiğimiz fantastik erotik içeriklerle tanıştırmak bir zevk. porno Otantik virajlarda halkı olağanüstü bir şekilde şaşırtıyor. porno Ekibimiz bu XXX filmleri ormana taşıma kararını verdi,